Stejjer ta' Karattri Maltin

Blog fittizju miktub minn karattru fittizju ta’ specji ta’ kitteb/a Malti/ija (anonimu/a, izda li xorta kwazi hadd ma jaf bih/a). Fonts bil-Malti m’ghandix izda stejjer ta' genn Malti issib kemm trid

Sunday, August 13, 2006

kifhatitlalittempra

kifhatitlalittempra
ilha biex titlali hafna
u issa waslet tieghi
zgur zgur zgur
wiehed: ha nohorgu, ha nohorgu, ha nohorgu
(tahsbu ghandu xi wiehed ta' tlitt piedi)
u bqajna ma hrigna xejn
li kieku kien ghalih wahdu
jien ili li mmuffajt d-dar
xi tlett xhur
l-iehor: ejja s'ghandi
l-ewwel darba li hrigna
tistghu tghiduli ghalfejn dejjem
nejja
jew
mahruqgha???

Monday, May 02, 2005

Mara tad-dar maltija iddisprata

aka Desparate Maltese Housewife
Carmen, 35, mara tad-dar. (Iddisprata);

Hemm arah. Liebes it-three piece suit u l-ingravata l-gdida li xtara s-sibt li ghadda. Dan x’kien dal-ghodu. Hsibtu ser juzaha biss ghal hrug dik l-ingravata daqs kemm hi pulita. Imma dan l-ahhar l-anqas tant ghadna nohorgu.. Forsi qata’qalbu li juzaha ghall-hrug u ddecida li jew juzaha ghax-xoghol - jew xejn.

- Naghmillek kafe iehor, hi?

Dmiri ta’ martu dejjem naghmlu.

- Le grazzi. Ahjar nitlaq lejn ix-xoghol, ghax illum ghandi meeting mad-direttur u nixtieq nasal kmieni biex nirrevedi r-rapport li ser nippresentalu.

Hemm mohhu fix-xoghol biss dan l-ahhar.

- Kmieni? Nahseb li ridt tghid aktar kmieni mis-soltu. Qed tahdem hafna dan l-ahhar. Hafna sieghat twal, hux qalbi?

Botta bil-pulit. Ha nara x’ser jghid issa.

- Iva. Heqq. Ghandi cans ghall-promotion u kif jghidu l-ftira shuna tajba.

Anki l-froga tajba shuna…

- Imma qalbi, mhux ahjar nqattghu ftit aktar hin flimkien ukoll. Mhux qed nghidlek biex ma tiehux l-promotion imma ta’ min jiehu ftit hin biex jirilassa ukoll.

Mohhu fix-xoghol. U jien? JIEN?

- Mhux ghalhekk immur jogging? Dak jirilassani. Idewwibli l-stress li nkun akkumulajt tul il-gurnata.

Stress. Issa hekk jsejhulu – stress, dak li jaghmel?

- Qed ihabbtuk ix-xoghol ? Ghax dan l-ahhar qed narak titlaq ghax-xoghol kmieni u tigi lura tard. Dejjem tidher ghajjien…

Is-sodda f’did-dar ghall-irqad biss qieghda!

- Iva, dan l-ahhar qed inqum imdamdam, indum ma nigi f’tieghi u l-istonku l-anqas m’hu daqshekk tajjeb. Imma xejn gravi. Xi ftit stress.

Hekk jahseb…

- Toqghodx tehdom bi kbar int.

Ahjar iggib ruhek sew, ghax ser tispicca hazin.

- Tinkwetax. Sejjer jien. Narak illejla.

Iva issa tarani llejla. Qabel ma tmur jogging u wara li tasal, tiehu xower u tintefa’ fis-sodda tonhor. Hekk sew !

Hu li johrog jahdem kuljum jista’ jmur jogging u l-anqas biss jarani. Jien li naghmel gurnata nsefter biex jigi u jsib kollox kif irid hu, ma nistax mmur l-gym. ‘U le ! Xi trid tmur il-gym taghmel. M’ghadhex ghalfejn tirqaq u jien ma rridx rgiel ohra jittantawk!’ Hekk kien qalli meta ppruvajt inkellmu. Li kieku ghadu jittantani hu, li hu zewgi fiha u ma fihiex. Imma ghalkemm hu veru li m’ghandix ghalfejn nirqaq, donnu m’ghandu l-egda interess fija!

Imma dan l-ahhar qed narah stramb wisq. Qabad imur jigri fil-ghaxijiet – daqs li kieku mhux biz-zejjed naghmel gurnata shiha wahdi nnaddaf id-dar u nsajjarlu waqt li hu jkun ix-xoghol. Issa anki wara x-xoghol sab skuza biex ma joqghodx id-dar. Kull fil-ghaxija jitlaq jigri. Idur u jdur. Sieq wara l-ohra. Id-demm jippompja gol-vini. U jien hawn id-dar nlestilu l-ikel (kollox low fat, xejn qali), il-hwejjeg (li mhux talli qed nahisilhom biss, izda anki sar ikolli ndejjaqomlu) u naddaf (ghax id-dar iridha pinna!)

Kuljum ikun irid hut, fenek jew tigieg. Dak u haxix, bi ftit minn dak il-low fat dressing. Biex niekol bicca laham, irrid insajjar ghalija ukoll. U hekk sirt naghmel, din li jiddettali anki x’niekol (bhal li mhux biz-zejjed jiddettali meta niekol, ghax ma jkunx irid jiekol wahdu) m’inihx ser incedijielhu. Allura kuljum insajjar zewg ikliet. Wahda ghalija. Ohra ghalih.

U hu qieghed barra jigri. Jew jiggerra? Jew igerr.. ahjar ma nghid xejn ghax nizbalja. Sirt nahseb hsibiejiet strambi waqt li nkun wahdi, maqfulha fil-habs semi detached bil-gnien, fi zona rispettabbli.

Sar idum ihares fil-mera. Qed jaghti kaz l-apparenza tieghu. Zgur li mhux minhabba fija.

Minn mindu qabad l-erbajn donnu ffissa. Sar difficli aktar minn qatt qabel. U biex tgahxxaqha telqet Mrs Borg, is-segretarja tieghu ghax ghalqet is-sittin u gab wahda gdida, Claire. Kemm ilha fl-officjju hi l-anqas biss ghadu jcempilli waqt il-brejk. M’ghadux jehodni mieghu ghall-parties tax-xoghol u dejjem jibqa’ tard. Nahseb li gejja xi kummiedja jiena! Dejjem sakemm ghadha ma bdietx diga !

Alla tieghi ahfirli, imma kultant kwazi nixtieq li meta jmur jogging ma jigi lura xejn. Nohlom li tghaddi karozza minn fuqu u jibqa’ tahtha. Ha ha! Tajba din… jibqa’ taht il-karozza li ttajjru.

Anzi… mieghek nhoss li nista’ nkun open. Nista’ nitkellem. Nista’ nafdak? Nista’ nqerr mieghek, hux hi? Nohlom li jien nkun ghaddejja insuq l-Land Rover tieghu gas down. U narah jiggoggja. Pulit pulit, bit-tracksuit l-gdida tan- Nike. U jiena gejja minn naha l-ohra tat-triq. Hu ghaddej minn fuq il-bankina, il-muskoli ta’ siequ il-leminija jibbiesu meta jghafas fuq l-art, filwaqt li siequ l-ohra tax-xellug titla’ sa l-irkoppa u tinzel hi sabiex taghfas ma’ l-art u titla’ l-ohra. Hekk, pass wara pass.

U jien, minn wara l-isteering li tikkontrolla l-makna hekk b’sahhitha, nilmhu.

Hemm hofra fil-bankina fejn qed jigri – jew xi toqba li haffru biex itellghu xi standard ghall-festa jew inkella l-gebel ta’ fuq il-bankina qed jimbezaq ‘l fuq.

L-istint jridni naghafas l-brejk.

Imma ma nhallihx jirkibni.

Minflok ndawwar l-isteering fid-direzzjoni tieghu. Qieghed fil-mira tieghi. U nghafsilha l-maghna. Nhossha tivvibra iktar bil-qawwa tahti. Tant qed taghad il-makna li nhossha tidwi f’widnejja sakemm sa fl-ahhar intajjru minn fuq wicc id-dinja b’sahha li tiehdu jtir b’gismu b’kollox lejn il-Hallieq fis-Sema.

Kultant din il-holma tant hi reali li kontra qalbi jkolli nidhol fil-garaxx biex nizgura ruhhi li l-Land Rover m’hix hemm. U spiss, l-anqas dak m’hu biz-zejjed. Gieli jkolli numilja ruhhi u ncempillu, taparsi ha narha kif inhu sejjer ix-xoghol.

U meta nismgha l’ehnu, nisimghu jirrispondini b’dak il-mod kazwali, iqesni m’jien xejn ghalih, imbaghad jibda’ jiddispjacini li ma qtiltux ta’ veru! Mhux talli demmek igibulhek ilma izda mbaghad jxoqq l-gharaq ghalik! Nghiduha kif inhi – m’ghandniex tfal, u hbieb qatt ma kellu wisq. Ma tantax ser jimmissjawh nies. U jien mhux ser jiddispjacini zgur jekk jigi nieqes.

Imma hu ghadu ma jafx. Ha jibqa’ sejjer hekk. Ha jibqa’ jisfida l-pacenzja tieghi. X’minghalih li qed jidhak bija ? Jibqa’ fuq dit-triq u d-doza tal-ingredjent ‘specjali’fil-low fat salad dressing tieghi jibqa’ jzdied u jizdied u jizdied… M’ghandix bzonn l-Land Rover tieghu biex intajjru. Mghaluqa hawn bejn il-kcina u l-kimika kontra l-insetti tal-gnien ghandi dak kollu li hemm bzonn…

Monday, February 28, 2005

Hangover?

Linda, studenta, 16-il sena:


Mill-headphones li qed jrossu ma widnejja tinstema’ id-diska ‘Come Together’ - mhux il-verzjoni tal-Beatles, izda dik ta’ l-Aerosmith. It-tnabar ta’ widnejja jirbumbjaw mal-beat tad-diska li qed jarmi l-iPod li xtrali Will. Fl-isfond jinstema’ lehen xi ghalliem faxxist jeqred dwar l-anqas naf xiex. U l-anqas jinteressani. Naghti harsa lejn it-timetable ta’ llum, u jidher din hija lezzjoni tal-Malti tas-Sur Micallef.

Ghadni naqra sturduta ghax dal-ghodu qomt b’hangover gravi wara l-party fil-flat ta’ Will l-bierah. Kemm pejjipna u xrobna? Ma niftakarx. Dwar l-bierah xorb u tipjip niftakar. Daqshekk biss. U ovvja ’l Will, hux. Ma’ l-ewwel harsa li tani fuqi indunajt li kien fuq tieghu. L-ghajnejn ma jigdbux, u tieghu xeghlu b’gamra bajda tikwi, imma qatt ma bsart li kien daqshekk wild! Hsibt li-peres li ghandu 27 u diga’ lehaq manager, kien xi ftit rasu fuq ghonqu. Minn dak li niftakar mill-bierah jidher li kont qed nahseb hazin, li fil-verita’ hi haga tajba hafna, ghax ma bsartx li kien ser ikun party daqshekk tajjeb!

Illejla ser nerga’ niltaqa mieghu l-flatt...

Ifffff.... iddejjaqt hawn. Ma kienx mument li ddecjidejt nkompli nistudja biex naghmel l-A levels. Mhux li qatt xi darba vera applikajt ruhi fl-istudju, imma nsomma. Bhalissa vera ghandi aptit sigarett. Meta tispicca din il-lezzjoni? L-anqas sigarett ghadni ma pejjipt dal-ghodu! Igri jieqaf jghid da l-ghageb. Nieklu sejra is-sigarett, mhux inpejjpu b’dir-rata! Tghid nipprova nghid lis-Sir li rrid mmur it-toilet biex nispara lejn il-bitha ghal sigarett? U le. Dan xark. Jinduna ghalfejn irrid nitlaw mill-klassi zgur, u mbaghad iwahhalli xi detention. Dak jonqosni – nghaddi aktar hin hawn!

Xbajt.

Ahjar ngholli ftit il-volum fuq dan il-qahbec iPod halli l-anqas fl-isfond ma jkollix nisma’ dan l-imbecilli! Haqqq - rani... Arah gej ‘l hawn... mieghi sa jaqbad dal-ghodu. Ja baghal l hu!
- Linda…Vera tal-biza’ das-Sur Micallef. U meta jberraq ghajnejh... xi haga specjali. Diga’ tal-wahx meta iharislek b’mod ‘normali', mur ara meta jkun inkazzat! It-ton ta’ lehnu diga biz-zejjed biex jissummak. Imma jien ser nieqaflu.

- Aw Sir.

Nonfoh u naqleb ghajnejja ‘l fuq b’mod kazwali. Qiesu ma gara xejn. Kompli hekk.

- ‘Aw Sir?’ Lil min il-madonci minghalik qed tkellem? Lill ommok jew?

Diga’ telaghlu llum. Mela ma hallietux it-tfajla ‘l bierah? M’hawx cajt illum mieghu.

- U iva Sir, dan l-ghageb kollu…

Ha nipprova nagevolah qabel ma taghqad.

- Lili ara kif tkellimni. Orrajt?

B’min minghalik qed titnejjek?Wiccu riesaq tant vicin tieghi li inhoss n-nifs tieghu diehel f’halqi, riha mhallta ta’ sigaretti u kafe’. Is-Sur Micallef jieqaf u jharisli f’ghajnejja. Harstu laser li jkessahni. Insir vulkan jikwi taht is-silg li qed neghreq. Ma nafx hux effett tal-hangover imma nisthajjilni qed inhares go ghajnejn ta’ ljun, u ghalkemm naf li ghandu s-seta’ li jhassarni minn fuq wicc id-dinja ma nibzax. Nhares lura f’ghajnejh. Issa mhux bi sfida, izda biex ngharraf il-harsa tieghu. Ghajnejna jissakkru f’ta’ xulxin ghal ftit sekondi biss.

L-istudenti l-ohra baqghu ghaddejjin jaghmlu dak li kienu qed jaghmlu, jigifieri jibilghuh f’ghajnhom; min jilghab bil-mobile, min jaqra’ magazines, min jighid ic-cajt, min jparla baxx baxx biex minghalih hadd ma jisimghu. Din it-tip ta’ xenata (Min beda, is-Sir jew jien? Mhux xorta? ) mhix xi haga tal-ghageb fl-iskola li nattendi (sakemm jidhirli li nista’ naqbex gurnata u ma nigi xejn.)

Hassejt l-istorbju tal-klassi jitbieghed minni. Qiesha d-dinja zzoomjat fuqi, bhal ma jaghmel Will bil-kamera digitali tieghu. Jien u s-Sir inqtajna mill-bqija tal-klassi u waqa’ is-silenzju bejnietna, tant li t-tokk tas-sekondiera tal-arlogg biss instema’ jidwi f’widnejja. Hajti tiggebbed f’dawn il-hames sekondi.

Kieku mhux ghax qieghdin f’klassi mimlija studenti, ma nafx kienx ibusni jew jaghllaqni.

- Orrajt?

Kliemu jtennu l-isfida.

- Orrajt, sir.

Jiena t-telliefa. Izda darb’ ohra nisfidak. Nisfidak b’imhatra li naf nerbah jien.

- Hekk mela.

Iddoqq il-qanpiena, u bla ma nhares lejn xejn u lejn hadd nghaddi ghal gol bitha biex sa fl-ahhar inqabbad dak l-imbierek sigarett. Minn taht ghajnejja nara lill Julian riesaq lejja. L-anqas tpejjep sigarett bil-kwiet ghal affarik ma jhalluk in-nies.

- Lind, int orrajt gha’?

- Iva Jules. Ghalfejn?

- Le, ghax fil-klassi... mas-Sur Micallef

- Eh. X’gara?

- Rajtek stramba... kwieta. Mhux is-soltu tieghek.

- U Jules, xi tridni nagmel jekk dak dal-ghodu qasmu li jaqbad mieghi. Kien bil-bajda mdawra u ghadt ahjar ma ntiehx ghalfejn itini detention.

- Ghandek punt.

- Iva, jien ghandi punt. Imma int ghandek lighter?

Nitbissem ‘l Jules, indahhal is-sigarett go halqi u hu iqabbaduli.

Kont stramba? Kwieta?

Naghmel ta’ birruhi li ma gara xejn.

Kollox sew. Iva – kollox.

Tuesday, February 22, 2005

Lewis iqum mir-raqda

Nota mill-kittieb/a: Lewis ghandu 29 sena, huwa single, imma dejjem jghabbi ghax ghalih 'kull mara hi specjali' jew ahjar mhux fitt f'dawn l-affarijiet. Lewis jahdem go fabbrika u ghandu dizdenn naturali lejn l-awtorita', ghalhekk iqis ruhu bhala 'militanti'. Ghadu ma jafx kontra xiex qed jimmilita izda nittamaw illi dalwaqt jifhem, jew ahjar isib fonti kontra xiex jidderigi r-ribelljoni tieghu...

Dal-ghodu b’xejn ma ridt inqum mis-sodda. Mhix l-ewwel darba li tigrili, izda llum ma ridtx incedi u nammetti li l-hajja kiefra li nghixu llum tirrekjedi li kuljum bejn it-Tnejn u l-Hadd (ta’ l-inqas) irridu nqumu (fil-kaz tieghi fis-6.30), immorru x-xoghol u nghixu bhal komumunita’ ta nemel biezla u haddiema. Kullhadd f’postu, jaghmel dak li suppost biex dik il-mishutha sistema tibqa’ miexja, perpetwament tissahhah filwaqt li ddghajjef lilna.

Dolghodu kif mistenni (sakemm dejjem ma jkunx hemm xi qtugh ta’ dawl) daqq l-alarm fis-6.30. Tajtu daqqa ta’ ponn tajba (ghad ghandi idi mbengla.) Bi zball id-daqqa ta’ ponn spiccat fuq l-isnooze u ghalhekk dak il-baghal qaghad kwiet. Rega’ daqq fis-6.40 izda jien din id-darba ggilidt mieghi nnifsi biex ma naghtix kasu. Ghalfejn ghandi nohrog idi minn go taht il-kenn sublimi tal-kwilt tieghi biex inpaxxih? Ma nafx kif, jien u r-ras iebsa tieghi (li kienet mistrieha komda komda fuq l-imhadda, kwazi kollha mghottija bil-kwilt) bqajna rieqdin.

Meta stembaht hassejt li xi haga kienet stramba. Hrigt rasi minn taht il-kwilt u ghajnejja ffukaw fuq l-arlogg digitali li joqghod jharisli minn fuq il-komodina. Le! Leeeee! Is-7.20! Suppost nitlaq minn hawn fis-7.35 biex nasal ix-xoghol ezatt fil-hin. Issa? U issa x’ser naghmel?

Girja wahda sprint ghax-xower. Speci ta’ qaxxart il-lehja (ghandi xorti ma zlaqtx u hadt ghonqi bil-blade) u hrigt mid-dar minghajr kafe. X’cuc hu Schumacher. Trid tarani nipprova nserrep fit-traffik! Iva trid tarani… int imma, mhux dik il-warden! Kif tistghu topsru, iva, qabditni l-warden naqleb lanes minghajr indikator u wahhlitli ticket. Imbaghad indunat li l-break light tax-xellug ma kienitx qed tixghel, u li fil-genn li bih sparajt il-barra mid-dar dal-ghodu nsejt nilbes is-seat belt. U b’hekk minflok qassart il-hin irnexxieli ntawwlu.

Meta wasalt ix-fabbrika ovvjament kont tard. L-imghallem miskin vera orrajt. Wara li fehmtu li t-tfajla mietilha l-kelb u kelna norganizzaw il-kremazzjoni tieghu (heqq, kelli nivvinta xi haga ta’ malajr hux? Mhux ser nghidlu li ma ridtx nqum mis-sodda!) qalli li ma gara xejn imbasta naghmel it-tmien sieghat li jmissni llum.

Nghaddi minn gol-passaggi bejn workstation u ohra tal-fabbrika. Jien hu ghaddej ghall-affari tieghi, nofsni rieqed, bla kafe u bilkemm nara pespsiltli Romina. Harist leja, tifla helwa, fuq taghha u dejjem tidhak. Ghemzitli u kixfitlhi ftit saqajha minn taht id-dublett. X’saqajn dawk! U iva tara xejn, forsi llejla mmoru niehdu drink wara x-xoghol. U forsi llejla, illejla tkun!

B’fidi gdida f’dak li ser jsarraf dan il-jum nsib posti fil-fabbrika. Toni s-supervisor riesaq lejja. Ha naraw x’inhu gej. Sellimli, u jien tbissimtlu. Meta wasal hdejja pogga idu fuq spalti. ‘Xon illum qieghed bis-sick. Tahdmilna nofs ix-xift tieghu? Nhallsuk bit-time and a half ta’' U peres illi wara l-fjask tal-loghob il-hadd li ghaddha, ghandi naghti Lm 50 liz-Ziemel ha jkolli noqghod. Ghaddijo drink ma’ Romina. Ghaddijo l-fidi gdida f’dak li ser jsarraf dal-jum.